Nasıl bir yerde kalmak istersiniz?
  • Konaklama Yeri


Gökçeada Rum Köylerinde Pansiyon ve Oteller

Gök­çea­da’yı yüzyıllık köy ortamlarında yaşamak isteyenler, Rum köy­le­rin­de­ konaklamayı denemeli. Ter­ke­dil­miş­lik­le­ri ile baş­ba­şa uzun yıl­lar ge­çi­ren bu köy­ler­de, son yıl­lar­da tu­rizm sayesinde bir can­lan­ma his­se­di­li­yor. Ko­ru­ma al­tın­da ol­duk­la­rı için çar­pık ya­pı­laş­ma­ya izin ve­ril­me­yen köy­ler­de; çev­rey­le uyum­lu, da­ha çok bu­tik tar­zın­da ko­nak­la­ma se­çe­nek­le­ri bu­lu­nu­yor. Ge­nel­de yük­sek yer­le­re ku­ru­lu Rum köy­le­rin­de ko­nak­la­ma, ay­nı za­man­da ada­nın en gü­zel man­za­ra­la­rı­nı su­nu­yor.

Rum köy­le­ri­nin hep­sin­de, az sa­yı­da da ol­sa; otel, pan­si­yon ya da apart şek­lin­de ko­nak­la­ma ola­na­ğı bu­lu­nu­yor. Köy­ler­de alış­ve­riş ya­pa­bi­le­ce­ği­niz bir bak­kal bi­le bul­mak zor. Ama hep­sin­de en az bir kah­ve açık olu­yor. Sokaklarda dolaşırken süprizlere açık olun. Kendinizi bir sabun atölyesinde doğal sabunun yapılışını seyrederken ya da bir ressamın evinde sergilediği resimlere bakarken de bulabilirsiniz.

Nasıl bir yerde kalmak istersiniz?
  • Konaklama Yeri