Gökçeada'ya Nasıl Gidilir

Gök­çea­da’ya ula­şım Kabatepe Limanından kalkan arabalı feribotlar ile sa­de­ce de­niz yo­luy­la sağ­la­nı­yor. Ges­taş ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen de­niz ula­şı­mın­da, 2 ara­ba­lı fe­ri­bot kul­la­nı­lı­yor. Ges­taş’ın 2008 yı­lın­da al­dı­ğı ro-ro tipi ye­ni ara­ba­lı fe­ri­bot sayesinde Gök­çea­da’ya ula­şım es­ki­ye oran­la ar­tık çok da­ha hız­lı yapılıyor.


Araçla gelenler adaya sadece arabalı feribotlarla ulaşabilirler. Yolculuğun süresi hangi feribota denk geldiğinize göre değişiyor. Yeni feribot ile 1 saat 15, eskisi ile 1 saat 45 dakika sürüyor. 

Ara­bay­la

İs­tan­bul’dan ge­lir­ken TEM oto­yo­lu üze­rin­den Te­kir­dağ, Ge­li­bo­lu, Eceabat is­ti­ka­me­tin­de iler­le­ye­rek Gökçeada feribotunun kalktığı Ka­ba­te­pe Li­ma­nı’nın­a ulaşılıyor. İstanbul merkezinden Kabatepe Limanına yol 300 km, yaklaşık 3,5 saat sürüyor.

Kabatepe Limanı Trakya bölgesi yani Avrupa kıtasında yer alıyor. Asya kıtasından gelecek olanların Çanakkale Boğazını geçmeleri için artık iki seçenekleri var: arabalı feribot ya da yeni yapılan köprüyü kullanmak.

An­ka­ra, Es­ki­şe­hir, Bur­sa’dan ge­lir­ken Ça­nak­ka­le Boğazı’nı geçmek için en mantıklısı köprüyü kullanmak olacaktır.

İzmir tarafından gelenler için ise en mantıklısı Çanakkale merkezden Eceabat arabalı feribotuna binmeleri olacaktır.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NI FERİBOT İLE GEÇMEK İÇİN:

* Lapseki - Gelibolu (20 dak)
* Çanakkale - Eceabat - (20 dak)
* Çanakkale - Kilitbahir -  (15 dak)
    
Gestaş'ın Çanakkale Boğazı'nda düzenlediği sefer saatleri için ziyaret edin : www.gdu.com.tr

Oto­büs­ ve Transfer

Gök­çea­da’ya büyükşehirlerden tarifeli sefer yapan sadece Çanakkale Truva bulunuyor. Yaz dö­ne­min­de İs­tan­bul-Gökçeada arasında her ­gün sa­bah ve ge­ce,  kal­kış ve va­rış­la­rı­ ada­nın için­den olan iki se­fer ya­pı­lı­yor. 

2022 yılında sadece İstanbul- Gökçeada arasında transfer yapan, 16 kişilik, non-stop seyahat edebileceğiniz iki firma da hizmet vermeye başladı:

VIP Varol Turizm 0533 500 17 19
Yılmaz Tur 0542 301 35 38

An­ka­ra, Bur­sa, Es­ki­şe­hir istikametinden ge­len oto­büs­le­rin son du­ra­ğı Ça­nak­ka­le. Otobüsten indikten sonra Ça­nak­ka­le-Gök­çea­da arasında dü­zen­le­nen de­niz oto­bü­sü se­fer­le­ri­ne denk gelirseniz ada­ya var­ma­nız sadece 1 saat sürecek.

Denk gel­mez­se­niz, Ka­ba­te­pe’den kal­kan fe­ri­bot­la­ra bi­ne­bi­lir­si­niz. Bu­nun için ön­ce Çanakkale-Eceabat hattından bo­ğa­zı geç­me­niz son­ra Ka­ba­te­pe li­ma­nı­na gi­den mi­ni­büs­le­re bin­me­niz ge­re­ki­yor.

Özel Tekneyle


Ada­ya özel tek­ne­le­riy­le  ulaş­mak is­te­yen­le­rin ya­na­şa­bi­le­ce­ği iki ko­ru­nak­lı li­man bu­lu­nu­yor ada­da. Bun­lar, feri­bo­tun ya­naş­tı­ğı Ku­zu­li­ma­nı ve ku­zey­do­ğu­da­ki Ka­le­köy Li­ma­nı. Be­le­di­ye­ye bağ­lı bu li­man­lar­dan elek­trik, su, ya­kıt gi­bi ihtiyaçlarınızı gidermeniz mümkün.

Be­le­di­ye Za­bı­ta­sı     0286 887 24 76

Hava Yoluyla

Gökçeada'da bir havaalanı bulunuyor, ama uçak seferleri uzun süredir yapılmıyor. Adaya en yakın havaalanı Çanakkale.