Gökçeada'ya Nasıl Gidilir

Gök­çea­da’ya ula­şım sa­de­ce de­niz yo­luy­la sağ­la­nı­yor. Ges­taş ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen de­niz ula­şı­mın­da, 2 ara­ba­lı fe­ri­bot ve 1 de­niz oto­bü­sü kul­la­nı­lı­yor. Ges­taş’ın 2008 yı­lın­da al­dı­ğı ro-ro tipi ye­ni ara­ba­lı fe­ri­bot ve de­niz oto­bü­sü sa­ye­sin­de Gök­çea­da’ya ula­şım es­ki­ye oran­la ar­tık çok da­ha hız­lı yapılıyor.


Araçla gelenler adaya sadece arabalı feribotlarla ulaşabilirler. Yolculuğun süresi hangi feribota denk geldiğinize göre değişiyor. Yebi feribot ile 1 saat 15, eskisi ile 1 saat 45 dakika sürüyor. Yaya gelenler Çanakkale'den deniz otobüsüne binerek de adaya ulaşabilirler. Yolculuk 50 dakika sürüyor.

Ara­bay­la

İs­tan­bul’dan ge­lir­ken TEM oto­yo­lu üze­rin­den Te­kir­dağ, Ke­şan, Ge­li­bo­lu, Ecea­bat is­ti­ka­me­tin­de iler­le­ye­rek Gökçeada feribotunun kalktığı Ka­ba­te­pe Li­ma­nı’nın­a ulaşılıyor.

İz­mir, An­ka­ra, Es­ki­şe­hir, Bur­sa’dan ge­lir­ken Ça­nak­ka­le Boğazı’nı geçerek Trakya tarafına geçmeniz gerekiyor. Bunun için 3 seçeneğiniz bulunuyor.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NI GEÇMEK İÇİN:

* Lapseki - Gelibolu (20 dak)
* Çanakkale - Eceabat - (15 dak)
* Çanakkale - Kilitbahir -  (7 dak)
    
Gestaş'ın Çanakkale Boğazı'nda düzenlediği sefer saatleri için ziyaret edin : www.gdu.com.tr

Oto­büs­le

Gök­çea­da’ya se­fer ya­pan iki oto­büs şir­ke­ti bu­lu­nu­yor ( Çanakkale Truva, Kamil Koç) Yaz dö­ne­min­de İs­tan­bul-Gökçeada arasında her ­gün sa­bah ve ge­ce ol­mak üze­re kar­şı­lık­lı iki se­fer ya­pı­lı­yor. Sadece Çanakkale Truva kal­kış ve va­rış­la­rı­nı ada­nın için­den ya­pı­yor. İstanbul-Çanakkale hattında giden diğer otobüslere binmek için Kabatepe'den Ecea­bat’a gitmeniz gerekiyor. Bunun için minibüs (8 TL.)  ya da taksi (45 TL) kullanabilirsiniz.

An­ka­ra, Bur­sa, Es­ki­şe­hir istikametinden ge­len oto­büs­le­rin son du­ra­ğı Ça­nak­ka­le. Otobüsten indikten sonra Ça­nak­ka­le-Gök­çea­da arasında dü­zen­le­nen de­niz oto­bü­sü se­fer­le­ri­ne denk gelirseniz ada­ya var­ma­nız sadece 1 saat sürecek.

Denk gel­mez­se­niz, Ka­ba­te­pe’den kal­kan fe­ri­bot­la­ra bi­ne­bi­lir­si­niz. Bu­nun için ön­ce Çanakkale-Eceabat hattından bo­ğa­zı geç­me­niz son­ra Ka­ba­te­pe li­ma­nı­na gi­den mi­ni­büs­le­re bin­me­niz ge­re­ki­yor.

İz­mir otobüsü ile ge­len­ler Çanakkale yerine Ecea­bat’ta ine­bi­lir ve ora­dan Ka­ba­te­pe li­ma­nı­na gi­den mi­ni­büs­le­re bi­ne­bi­lir.

Özel Tekneyle


Ada­ya özel tek­ne­le­riy­le  ulaş­mak is­te­yen­le­rin ya­na­şa­bi­le­ce­ği iki ko­ru­nak­lı li­man bu­lu­nu­yor ada­da. Bun­lar, feri­bo­tun ya­naş­tı­ğı Ku­zu­li­ma­nı ve ku­zey­do­ğu­da­ki Ka­le­köy Li­ma­nı. Be­le­di­ye­ye bağ­lı bu li­man­lar­dan elek­trik, su, ya­kıt gi­bi ihtiyaçlarınızı gidermeniz mümkün.

Be­le­di­ye Za­bı­ta­sı     0286 887 24 76

Hava Yoluyla

Gökçeada'da bir havaalanı bulunuyor, ama uçak seferleri uzun süredir yapılmıyor. Adaya en yakın havaalanı Çanakkale.