Nasıl bir yerde kalmak istersiniz?
  • Konaklama Yeri


Limnos Otel
Mecnun Pansiyon
Paparuna Otel
Karadut Pansiyon
Kastro Konak

Gökçeada Pansiyon ve Otelleri

Tu­rizm açı­sın­dan ha­la ba­kir­li­ği­ni ko­ru­yan bir yer Gök­çea­da. Ada­da ev pan­si­yon­cu­lu­ğu ile baş­la­yan tu­riz­min, son yıl­lar­da pro­fes­yo­nel te­sis­le­rin ku­rul­ma­sıy­la ge­liş­me­ye baş­la­dı­ğı gö­rü­lü­yor. Tu­rizm an­la­yı­şı­nın or­ga­nik ta­rım­cı­lı­ğın et­ki­siy­le do­ğa­ya say­gı­lı, ye­rel mi­ma­ri­ye uy­gun, kü­çük te­sis­ler­le şe­kil­len­me­si bek­le­ni­yor.

Gök­çea­da’nın son 50 yıl içinde planlı kurulan yeni köy­ler­inde ev pan­si­yon­cu­lu­ğu çok yay­gın. Köy­lü­ler ken­di otur­duk­la­rı ev­le­rin oda­la­rı­nı ya da müs­ta­kil ola­rak bü­tün evi ki­ra­ya ve­ri­yor­lar. Yıl­lar ön­ce bu işe baş­la­mış ba­zı ai­le­ler ar­tık ev­le­ri­ni ta­ma­men pan­si­yo­na çe­vir­miş­ler. Pansiyonların iş­let­me­ci­li­ği ge­nel­de ev ha­nım­la­rı ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı­ğı için te­miz­li­ğe çok önem ve­ri­li­yor. Köyün kadınları her sene pansiyonlarına yenilikler yaparak değişime ayak uyduruyorlar.

Adada apart konaklama çok yaygın. Yeni yapılan çoğu pansiyon ve oteller, odalarını apart şeklinde yani, 1-2 odalı ve mutfaklı şekilde düzenliyorlar. Apart konaklamalar yemeklerini kendi hazırlamak ve uzun süreli kalmak isteyenler için iyi bir seçenek. 

Son yıl­lar­da Rum köy­le­rin­de, es­ki taş ev­le­rin res­to­re edil­me­si ya da sı­fır­dan ye­rel mi­ma­ri­ye uy­gun in­şa edil­me­siy­le ku­ru­lan otel ve pan­si­yon­la­rın da ço­ğal­dı­ğı gö­rü­lü­yor. Bun­lar bu­tik tarz­la­rı ile dik­kat çe­ken, köy­le­rin yük­sek ko­num­la­rın­dan do­la­yı ge­nel­de man­za­ra­lı keyifli me­kan­lar.

2022 sezonu yük­sek se­zon­da Gökçeada'da 2 ki­şilik oda-kah­val­tı ko­nak­la­ma fiyatları:

Pan­si­yon­lar 600 TL, Otel­ler 800-1200 TL, 

Gün­lük Apart Fi­yat­la­rı, 500-700 TL

Konaklama Mevkiine Karar Verirken

Gök­çea­da’ya ilk de­fa ge­le­cek olan­lar, ko­nak­la­ma mev­kii­ne ka­rar ve­rir­ken zor­la­na­bi­lir. Ada­nın bü­yük ol­ma­sı ko­nak­la­ma için bir­çok mev­ki­i se­çe­ne­ği su­nu­yor. Genel olarak şöyle bir sınıflandırma yapmak mümkün:

Ada­nın sos­yal ha­ya­tı­na ya­kın ol­mak is­te­yen­ler; Mer­ke­z, Ye­ni Ba­dem­li ve Ka­le­köy Li­ma­nı’nı;

Tatilini masmavi, tertemiz koylara yakın geçirmek isteyenler, deniz kıyılarını; Ay­dın­cık, Uğurlu Köyü, Şirinköy, Yu­va­lı ve Kuzulimanı Pla­jı ci­va­rı­nı;

Gök­çea­da’yı nos­tal­jik bir or­tam­da ya­şa­mak is­te­yen­ler; Rum Köy­le­ri­ni ter­cih ede­bi­lir­ler.


Nasıl bir yerde kalmak istersiniz?
  • Konaklama Yeri