Nasıl bir yerde kalmak istersiniz?
  • Konaklama Yeri


Gökçeada Merkezde Pansiyon ve Oteller

Gök­çea­da’nın mer­ke­zi fe­ri­bot is­ke­le­si­ne 7 km. uzak­lık­ta, ada­nın iç kıs­mın­da yer alı­yor. Ya­ni bu­ra­dan de­ni­zi gör­me­niz müm­kün de­ğil.  Kasaba havasındaki merkez, es­ki bir Rum yer­le­şi­mi ola­rak nos­tal­jik gö­rü­nü­şü­nü da­ha çok ara so­kak­lar­da kısmen ko­ru­yor.

Ula­şım ve alış­ve­riş im­kan­la­rı, mer­kez­de ko­nak­la­ma­nın avan­taj­lı yan­la­rı. Ada­nın köy­le­ri­ne ve plaj­la­rı­na gi­den mi­nüibüs­ler, tak­si­ler mer­kez­den kal­kı­yor. Bü­yük mar­ket­ler ve her tür­lü dük­kan­lar mer­kez­de bu­lu­nu­yor.

Mer­kez­deki çok sa­yı­da otel kı­şın da açık olu­yor. Çoğu şehir oteli konseptinde, tek tük butik otele rastlamak da mümkün merkezde. 

Nasıl bir yerde kalmak istersiniz?
  • Konaklama Yeri