Nasıl bir yerde kalmak istersiniz?
  • Konaklama Yeri


Gökçeada Merkezde Pansiyon, Apart ve Oteller

Gök­çea­da’nın mer­ke­zi fe­ri­bot is­ke­le­si­ne 7 km. uzak­lık­ta, ada­nın iç kıs­mın­da yer alı­yor. Ya­ni bu­ra­dan de­ni­zi gör­me­niz müm­kün de­ğil.  Kasaba havasındaki merkez, es­ki bir Rum yer­le­şi­mi ola­rak nos­tal­jik gö­rü­nü­şü­nü da­ha çok ara so­kak­lar­da kısmen ko­ru­yor.

Ula­şım ve alış­ve­riş im­kan­la­rı, mer­kez­de ko­nak­la­ma­nın avan­taj­lı yan­la­rı. Ada­nın köy­le­ri­ne ve plaj­la­rı­na gi­den mi­nüibüs­ler, tak­si­ler mer­kez­den kal­kı­yor. Bü­yük mar­ket­ler ve her tür­lü dük­kan­lar mer­kez­de bu­lu­nu­yor.

Gökçeada mer­kez­deki çok sa­yı­da otel kı­şın da açık olu­yor. Çoğu şehir oteli konseptinde yapılmış.  Ama son yıllarda taş yapıda, otantik, ada ruhuna yakışır küçük otellerin sayısı da artmaya başladı merkezde. 

Gökçeada'nın en populer konaklama şekli olan apart konaklama yerleri, merkez ve etrafında bol sayıda yer alıyor. Son yıllarda 2-3 katlı, 1+1 şeklinde apartlardan oluşan ufak sitelerin sayısı çoğaldı adada.


Nasıl bir yerde kalmak istersiniz?
  • Konaklama Yeri