Gökçeada içinde ulaşım

Gök­çea­da’da yer­le­şim çoğunluk ada mer­ke­zin­de olmak üzere 10 köyün­de top­lan­mış bu­lu­nu­yor. Köylerin hep­si ken­di iç­le­rin­de yü­rü­ye­rek do­la­şı­la­bi­le­cek ka­dar kü­çük yer­ler. Ama bir­bir­le­ri ara­sın­da ula­şım için bir araç kul­lan­ma­nız şart.

Ada­nın ana yol­la­rı as­falt­la kap­lı ve düzgün. Top­rak yol­lara ise güven olmuyor, bir sü­re git­tik­ten son­ra son bu­la­bi­li­yor. Ada­nın ku­zey-gü­ney uzun­lu­ğu 13km., do­ğu-ba­tı uzun­lu­ğu 29.5 km. Bir gün­de ada­nın bü­tün köy­le­ri­ni gez­mek zor. O yüzden günübirlik ziyaret yeterli değil. En doğ­ru­su ada keşfini böl­ge­le­re ayı­ra­rak 3-4 gü­ne yay­mak.

Mi­ni­büs­le­rin geç­ti­ği gü­zer­gah­lar dı­şın­da sak­lı gü­zel­lik­ler ve plajalar var ada­da. Buraları keş­fet­mek için en ideali ken­di ara­cı­nız­la do­laş­mak. Ada mer­ke­zin­de 10 tak­si­den olu­şan bir tak­si du­ra­ğı bu­lu­nu­yor. Tak­si­ler­le an­la­şa­rak sa­bit bir fi­ya­ta gün­lük ada tu­ru yap­ma­nız da müm­kün.

Gök­çea­da’nın tek ben­zin­ci­si fe­ri­bot­tan mer­ke­ze gi­der­ken 5 km. son­ra kar­şı­nı­za çı­kı­yor. Ada­da tek­ne tu­ru düzenleyen tekneler Kaleköy limanında demir atıyor. Gökçeada'da araba, motor ve bisiklet kiralayan yerler de bulunuyor.

Gökçeada Rent a Car  0532 667 93 84
Selman Rent a Car      0532 464 41 61
Adalı Rent a Car         0535 787 01 13

MİNİBÜS SEFERLERİ

Adada toplu taşıma merkezden kalkan minibüslerle yapılıyor. Kaleköy ve Kuzulimanı'na seferler saat başı ya da yarım saatte bir yapılıyor. Diğer rotalar için 2018 yaz sezonu bilgileri aşağıdadır. Yüksek sezon dışında sefer saatleri ve sıklıkları değişiyor.


Uğurlu-Merkez 
UğurluMerkez
05.50 09.00
09.00
12.00
11.00
15.00
13.30
18.30
18.00
20.30

Aydıncık Plajı - Merkez
AydıncıkMerkez
12.00 11.40
18.00
14.40

Laz Koyu Plajı - Merkez
MerkezLaz Koyu
12.0017.00


Gizli Liman Plajı - Merkez
MerkezGizli Liman
09.0011.00
12.00
15.00
13.30
18.00