Gökçeada içinde ulaşım

Gök­çea­da’da yer­le­şim çoğunluk ada mer­ke­zin­de olmak üzere 10 köyün­de top­lan­mış bu­lu­nu­yor. Köylerin hep­si ken­di iç­le­rin­de yü­rü­ye­rek do­la­şı­la­bi­le­cek ka­dar kü­çük yer­ler. Ama bir­bir­le­ri ara­sın­da ula­şım için bir araç kul­lan­ma­nız şart.

Ada­nın ana yol­la­rı as­falt­la kap­lı ve düzgün. Top­rak yol­lara ise güven olmuyor, bir sü­re git­tik­ten son­ra son bu­la­bi­li­yor. Ada­nın ku­zey-gü­ney uzun­lu­ğu 13km., do­ğu-ba­tı uzun­lu­ğu 29.5 km. Bir gün­de ada­nın bü­tün köy­le­ri­ni gez­mek zor. O yüzden günübirlik ziyaret yeterli değil. En doğ­ru­su ada keşfini böl­ge­le­re ayı­ra­rak 3-4 gü­ne yay­mak.

Mi­ni­büs­le­rin geç­ti­ği gü­zer­gah­lar dı­şın­da sak­lı gü­zel­lik­ler ve plajalar var ada­da. Buraları keş­fet­mek için en ideali ken­di ara­cı­nız­la do­laş­mak. Ada mer­ke­zin­de 21 tak­si­den olu­şan bir tak­si du­ra­ğı bu­lu­nu­yor. Tak­si­ler­le an­la­şa­rak sa­bit bir fi­ya­ta gün­lük tam ya da yarım ada tu­ru yap­ma­nız da müm­kün. 2021 tam tur 400 TL, yarım tur 250 TL.

Gök­çea­da’nın tek ben­zin­ci­si fe­ri­bot­tan mer­ke­ze gi­der­ken 5 km. son­ra kar­şı­nı­za çı­kı­yor. Ada­da tek­ne tu­ru düzenleyen sadece bir tekne bulunuyor ve Kaleköy limanında demir atıyor. Gökçeada'da araba, motor ve bisiklet kiralayan yerler de bulunuyor. Günlük küçük motor kiralama 150 TL, ATV 250 TL.

Gökçeada Taksi Durağı  0286 887 33 91
ATV Rent         0532 359 30 11
Selman Rent a Car       0532 494 41 61
Adalı Rent a Car         0535 787 01 13
Tekne Turu  0536 595 15 15

MİNİBÜS SEFERLERİ

Adada toplu taşıma merkezden kalkan minibüslerle yapılıyor. Kaleköy ve Kuzulimanı'na seferler saat başı ya da yarım saatte bir yapılıyor. Diğer rotalar için yaz sezonu bilgileri aşağıdadır. Yüksek sezon dışında sefer saatleri ve sıklıkları değişiyor.

Güncel sefer bilgileri için:

www.gokceada.bel.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


YAZ DÖNEMİ
 
UğurluMerkez
05.50 09.00
09.00
12.00
11.00
15.00
13.30
18.30
18.00
20.30


Aydıncık Plajı Merkez
12.00 11.40
18.00
14.40


Merkez Laz Koyu
12.0017.00Merkez Gizli Liman
09.00 11.00
12.00
15.00
13.30
18.00