Nasıl bir yerde kalmak istersiniz?
  • Konaklama Yeri


Gökçeada Uğurlu Civarında Pansiyon ve Apartlar

Uğur­lu Kö­yü ada­nın en ka­la­ba­lık köy­le­rin­den bi­ri ola­rak can­lı bir gö­rü­nü­me sa­hip. Civarda en çok konaklama tesisine sahip yer de burası. Köy, ada­da de­ni­ze gi­ri­le­bi­le­cek en gü­zel koy­la­rın­dan bi­ri olan Giz­li Li­man’a araba ile 4-5 dakika me­sa­fe­de bu­lu­nu­yor. Adanın güneyinde yer alan Yuvalı Plajı ve Laz Koyu'na ise araba ile 10-15 dakika uzaklıkta.

Uğur­lu’da bir­çok köy­lü, ev­le­ri­ni ve­ya oda­la­rı­nı amatör olarak ki­ra­ya ve­ri­yor. İşi pro­fes­yo­nel bo­yu­ta ta­şı­mış yi­ne köy­den ai­le­ler ta­ra­fın­dan sıfırdan inşa edilmiş apartlar da bulunuyor. Otel hizmeti veren mekanların sayısı da 2021 itibariyle üçü buldu. 

Uğurlu'ya yakın iki köy bulunuyor. Şahinkaya ve Şirinköy.
Şahinkaya eski Rum köyü Dereköy'e çok yakın bir köy. Buradaki evler de son yıllarda pansiyon ve aparta çevrilmeye başlamış.
Şi­rin­köy, Yu­va­lı Pla­jı’na en ya­kın köy ol­ma­sı se­be­biy­le ko­nak­la­ma için ter­cih edi­li­yor. Ba­zı köy­lü­ler, 120 m2 bü­yük­lü­ğün­de, 4 oda­lı ev­le­ri­ni ya­zın müs­ta­kil ola­rak ki­ra­ya ve­ri­yor­lar.

Yu­va­lı Pla­jı'n­da de­ni­ze sı­fır ko­num­da bir re­sort otel bu­lu­nu­yor. Otelin pla­jın­a giriş yapmak mümkün. Laz Koyu herkese açık bir koy, bir günübirlik tesisi de bulunuyor. Koya çok yakın bir iki otel de bulunuyor.

Nasıl bir yerde kalmak istersiniz?
  • Konaklama Yeri