Nasıl bir yerde kalmak istersiniz?
  • Konaklama Yeri


Gökçeada Uğurlu Civarında Pansiyon ve Apartlar

Uğur­lu, Şahinkaya ve Şi­rin­köy, Yu­va­lı Pla­jı ci­va­rın­da ko­nak­la­ya­bi­le­ce­ği­niz köy­ler. Uğur­lu Kö­yü ada­nın en ka­la­ba­lık köy­le­rin­den bi­ri ola­rak can­lı bir gö­rü­nü­me sa­hip. Köy, ada­da de­ni­ze gi­ri­le­bi­le­cek en gü­zel koy­la­rın­dan bi­ri olan Giz­li Li­man’a da araba ile 4-5 dakika me­sa­fe­de bu­lu­nu­yor.

Uğur­lu’da bir­çok köy­lü, ev­le­ri­ni ve­ya oda­la­rı­nı ki­ra­ya ve­ri­yor. İşi pro­fes­yo­nel bo­yu­ta ta­şı­mış yi­ne köy­den ai­le­ler ta­ra­fın­dan iş­le­ti­len pan­si­yon­lar ve bir­kaç motel de bu­lu­nu­yor.

Şahinkaya eski rum köyü Dereköy'e çok yakın bir köy. Buradaki evler de son yıllarda pansiyon ve aparta çevrilmeye başlamış.

Şi­rin­köy, Yu­va­lı Pla­jı’na en ya­kın köy ol­ma­sı se­be­biy­le ko­nak­la­ma için ter­cih edi­li­yor. Ba­zı köy­lü­ler, 120 m2 bü­yük­lü­ğün­de, 4 oda­lı ev­le­ri­ni ya­zın müs­ta­kil ola­rak ki­ra­ya ve­ri­yor­lar.

Ada­nın gü­ney­ba­tı ucun­da yer alan Yu­va­lı Pla­jı'n­da de­ni­ze sı­fır ko­num­da üç ba­kan­lık te­si­si ve bir re­sort otel bu­lu­nu­yor. Ba­zı te­sis­ler, eğer ken­di me­mur­la­rın­dan yer ka­lır­sa, ko­nak­la­ma için dı­şa­rı­dan da zi­ya­ret­çi ka­bul edi­yor. Te­sis­le­rin pla­jın­dan ise her­kes ya­rar­la­na­bi­li­yor.

Nasıl bir yerde kalmak istersiniz?
  • Konaklama Yeri