Gökçeada Tepeköy Çınaraltı

Harita (enlem, boylam)40.201715, 25.833102
Te­pe­köy’e gi­der­ken kö­y merkezine giden yola sap­ma­yıp yo­la sağ­dan de­vam eder­se­niz ta­ri­hi bir çı­nar ağa­cı­nın ol­du­ğu pik­nik ala­nı­na ula­şır­sı­nız. Bir te­pe üze­ri­ne ku­ru­lu ol­du­ğu için sı­cak yaz gün­le­rin­de bi­le bu­nal­ma­dan va­kit ge­çi­re­bi­le­ce­ği­niz, manzarasıyla büyüleneceğiniz bir yer bu­ra­sı!

625 ya­şın­da­ki çı­nar ağa­cı­nın ya­şın­dan ve ko­ca­man dal­la­rın­dan et­ki­len­me­mek müm­kün de­ğil. Ağaç­lar­la ko­nuş­ma­nın di­li­ni çö­zen­le­ri uzun bir soh­bet bek­li­yor bu­ra­da...Ağa­cın di­bin­de ta­ri­hi bir çeş­me bu­lu­nu­yor. O da ağaç­la bir­lik­te tel ör­gü için­de şim­di. Jan­dar­ma Alay Ko­mu­tan­lı­ğı, bu­ra­dan çı­kan mem­ba su­yu için ye­ni bir çeş­me yap­mış ve et­ra­fı pik­nik ala­nı ola­rak dü­zen­le­miş.

Çı­nar ağa­cı­nı ar­ka­nı­za alıp de­ni­ze doğ­ru yü­rüdüğünüzde ön­ce tüm ih­ti­şa­mıy­la Se­ma­di­rek Ada­sı, son­ra ye­şil bir va­di ve uçsuz bucaksız Ege Denizi be­li­ri­yor. Ye­şil ve ma­vi­den olu­şan et­ki­le­yi­ci bir tab­lo gibi manzara…Son yıllarda Dereköy'den bir aile burada bir çay bahçesi işletmeye başlamış. Kömür ateşinde çay demliyor, gözleme, pide yapıyor ve etrafın bakımını sağlıyorlar. Tedarikli olmayanlar bu duruma sevinecek çün­kü muhtemelen plan­la­dı­ğı­nız­dan da­ha çok va­kit ge­çir­mek is­te­ye­ceksiniz burada.

Tabelada yazılı bilgiye göre Gökçeada'da anıt niteliğinde koruma altına alınan 6 çınar ağacı belirlenmiş. En yaşlısı burada bulunanı. Diğerleri yaşları 400-175 arasında olmak üzere, Çınarlı (merkez), Eski Bademli, Zeytinli, Tepeköy ve Dereköy'de yer alıyor.