Nasıl bir yerde kalmak istersiniz?
  • Konaklama Yeri


Gökçeada Yeni Bademli'de Pansiyon ve Oteller

Yeni Bademli , adanın kuzey tarafında denize girilebilecek tek koy olan Yıl­dız­koy'a yürüme mesafesindeki konumu ile konaklama için çok tercih ediliyor. Adanın akşamları en canlı yeri olan Ka­le­köy Li­ma­nı da , köye yürüme mesafesinde. Köy­le mer­kez ara­sın­da sık sık mi­ni­büs se­fer­le­ri ya­pı­lı­yor.

Ye­ni Ba­dem­li’de ya­şa­yan bir­çok ai­le ev­le­ri­ni pan­si­yon ya da apart şek­lin­de ki­ra­lı­yor. Ba­zı ai­le­ler pro­fes­yo­nel pan­si­yon­cu­luk ba­zı­la­rı ise sa­de­ce ev pan­si­yon­cu­lu­ğu ya­pı­yor. Si­zi mem­nun et­mek için el­le­rin­den ge­le­ni ya­pan ev sa­hip­le­ri, Ana­do­lu in­sa­nı­nın iç­ten­li­ği­ni ve mi­sa­fir­per­ver­li­ği­ni his­set­ti­ri­yor­lar.

Ge­nel­de kah­val­tı­sız, sa­de­ce oda ki­ra­la­nı­yor. Ama hep­si­nin or­tak kul­la­nım için dü­zen­len­miş mut­fak­la­rı bu­lu­nu­yor. Apart ola­rak için­de mut­fak olan 1-2 oda­lı kü­çük da­ire­ler ki­ra­la­nı­yor. Ye­ni Ba­dem­li pan­si­yon­la­rın­da ge­nel­de ev ­sa­hi­bi de ay­nı bi­na­da otu­ru­yor.

Ye­ni Ba­dem­li, ada mer­ke­zin­den son­ra en çok bak­kal, ma­nav, fı­rın, ka­sap gi­bi dük­ka­na sa­hip köylerden. Köy­de 2 res­to­ran-ka­fe de bu­lu­nu­yor. Köy­den ailelerin ken­di bah­çe­le­rin­den top­la­dık­la­rı mey­ve-seb­ze­le­ri; sal­ça, pek­mez, tar­ha­na gi­bi ev ya­pı­mı ürün­le­ri, süt, yumurta, yoğurt gibi ürünleri evlerinden satın alabilirsiniz.


Nasıl bir yerde kalmak istersiniz?
  • Konaklama Yeri