Nasıl bir yerde kalmak istersiniz?
  • Konaklama Yeri


Gökçeada Plajlarda Pansiyon ve Oteller

Ay­dın­cık Pla­jı, ko­nak­la­ma için hem otel hem de kam­ping ola­nak­la­rı su­nu­yor. Ken­di ça­dır ve ka­ra­van­la­rıy­la ge­len­ler; elek­trik, su, duş-tu­va­let gi­bi ih­ti­yaç­la­rı­nı te­sis­ler­den kar­şı­lı­yor. Son yıllarda açılan otellerin taş dokuları ve iki katlı yapıları ile plaja uyumlu bir tablo çizdiği görülüyor. Bazılarının havuzları da bulunuyor.

Ay­dın­cık Pla­jı’na 2 km. uzak­lık­ta­ki Eşe­lek Kö­yü, pla­ja ya­kın ko­nak­la­mak is­te­yen­ler için bir di­ğer al­ter­na­tif. Ba­zı köy­lü­ler, yaz dö­ne­min­de 2 oda­lı stan­dart ev­le­ri­ni apart ola­rak ki­ra­lı­yor­lar. Ev­ler­de 4-5 ki­şi ra­hat­lık­la ka­la­bi­li­yor. Köy­de bak­kal ve seb­ze-mey­ve sa­tan çok sa­yı­da tez­gah, birkaç iyi restoran da bu­lu­nu­yor. 


Nasıl bir yerde kalmak istersiniz?
  • Konaklama Yeri