Gökçeada » GÖKÇEADA » Nasıl Gidilir ::
Nasıl Gidilir

Gökçeada'ya Nasıl Gidilir

Gök­çea­da’ya ula­şım sa­de­ce de­niz yo­luy­la sağ­la­nı­yor. Ges­taş ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen de­niz ula­şı­mın­da, 1 ara­ba­lı fe­ri­bot ve 1 de­niz oto­bü­sü kul­la­nı­lı­yor. Ges­taş’ın 2008 yı­lın­da al­dı­ğı ro-ro tipi ye­ni ara­ba­lı fe­ri­bot ve de­niz oto­bü­sü sa­ye­sin­de Gök­çea­da’ya ula­şım es­ki­ye oran­la ar­tık çok da­ha hız­lı yapılıyor.

Oto­büs­le

Gök­çea­da’ya se­fer ya­pan iki oto­büs şir­ke­ti bu­lu­nu­yor. Yaz dö­ne­min­de İs­tan­bul-Gökçeada arasında her­gün sa­bah ve ge­ce ol­mak üze­re kar­şı­lık­lı iki se­fer ya­pı­lı­yor. Oto­büs­ler kal­kış ve va­rış­la­rı­nı ada­nın için­den ya­pı­yor. Kış dö­ne­min­de otobüsler adaya geçmiyor. İstanbul-Çanakkale otobüslerine binerek Ecea­bat’ta in­meniz ve oradan Kabatepe minübüsüne binmeniz gerekiyor.

Ayrıca Folklorik Tur tarafından İstanbul'dan adaya sadece ulaşım hizmeti de veriliyor. Büyük otobüslerle Cuma gecesi 24:00 çıkış Pazar günü 16:00 feribotu ile dönüş şeklinde yapılan bu hizmetten yararlanabilirsiniz.
Folklorik Tur : 0.212.249.40.70

An­ka­ra, Bur­sa, Es­ki­şe­hir istikametinden ge­len oto­büs­le­rin son du­ra­ğı Ça­nak­ka­le. Otobüsten indikten sonra Ça­nak­ka­le-Gök­çea­da arasında dü­zen­le­nen de­niz oto­bü­sü se­fer­le­ri­ne denk gelirseniz ada­ya var­ma­nız sadece 1 saat sürecek.
Denk gel­mez­se­niz, Ka­ba­te­pe’den kal­kan fe­ri­bot­la­ra bi­ne­bi­lir­si­niz. Bu­nun için ön­ce bo­ğa­zı geç­me­niz son­ra Ka­ba­te­pe li­ma­nı­na gi­den mi­nü­büs­le­re bin­me­niz ge­re­ki­yor.
İz­mir otobüsü ile ge­len­ler Çanakkale yerine Ecea­bat’ta ine­bi­lir ve ora­dan Ka­ba­te­pe li­ma­nı­na gi­den mi­nü­büs­le­re bi­ne­bi­lir.

Ça­nak­ka­le Tru­va     0212 444 0017
Met­ro Tu­rizm           0212 658 32 32

Uçak­la


Kışın duran uçak seferleri Gök­çea­da’ya 2 Temmuz 2012'den itibaren yeniden başlıyor. Borajet / Anadolu Jet tarafından yapılan Gökçeada uçuşları İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanından yapılıyor.

www.borajet.com

De­niz Yo­luy­la


Ada­ya özel tek­ne­le­riy­le  ulaş­mak is­te­yen­le­rin ya­na­şa­bi­le­ce­ği iki ko­ru­nak­lı li­man bu­lu­nu­yor ada­da. Bun­lar, fe­ri­bo­tun ya­naş­tı­ğı Ku­zu­li­ma­nı ve ku­zey­do­ğu­da­ki Ka­le­köy Li­ma­nı. Be­le­di­ye­ye bağ­lı bu li­man­lar­dan elek­trik, su, ya­kıt gi­bi ihtiyaçlarınızı gidermeniz mümkün.

Be­le­di­ye Za­bı­ta­sı     0286 887 24 76

Ara­bay­la


İs­tan­bul’dan ge­lir­ken TEM oto­yo­lu üze­rin­den Te­kir­dağ, Ke­şan, Ge­li­bo­lu, Ecea­bat is­ti­ka­me­tin­de iler­le­ye­rek Ka­ba­te­pe Li­ma­nı’nın­a ulaşılıyor.
İz­mir, An­ka­ra, Es­ki­şe­hir, Bur­sa’dan ge­lir­ken Ça­nak­ka­le Boğazı’nı geçmeniz gerekiyor. Bunun için çeşitli seçenekleriniz bulunuyor.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NI GEÇMEK İÇİN:


GESTAŞ ile Çanakkale-Eceabat:
Çanakkale merkezinden kalkan arabalı feribotlarla yolculuk 15 dakika sürüyor. Feribotlar her saat başı karşılıklı olarak ve bütün gün boyunca seferlerine devam ediyor. Bu geçiş için aldığınız bilet ile Gökçeada feribotuna ücretsiz binebiliyorsunuz.

GESTAŞ ile Çanakkale-Kilitbahir:
Bu yolculuk sadece 7 dakika sürüyor.

GESTAŞ ile Lapseki-Gelibolu:
24 saat boyunca işleyen feribotlar saat başı kalkıyor. Yolculuk 20 dakika sürüyor. Bu geçiş için aldığınız bilet ile Gökçeada feribotuna ücretsiz binebiliyorsunuz.

Arabalı Motor ile Çanakkale-Kilitbahir:
Çanakkale merkezinden kalkan özel arabalı motorlar ile boğazın en dar yerinden 5 dakikada karşı kıyıya ulaşılıyor. Kabatepe'ye varmak için biraz daha uzun süre araba kullanmanız gerekiyor.Gestaş tarife bilgileri için: www.gdu.com.tr        


Ara­ba­lı Fe­ri­bot Se­fer­le­ri


Ka­ba­te­pe’den  kal­kan ara­ba­lı fe­ri­bot­lar, Gök­çea­da mer­ke­zi­ne 7 km. uzak­lık­ta bu­lu­nan Ku­zu­li­ma­nı’na ya­na­şı­yor. Yol­cu­lu­k 1 sa­at 15 da­ki­ka sürüyor.
Fe­ri­bot­tan in­dik­ten son­ra ada mer­ke­zi­ne gi­den mi­nü­büs­le­re ya da tak­si­le­re bin­me­niz ge­re­ki­yor. Ba­zı köy­le­re git­mek için mer­kez­den ak­tar­ma ya­pı­lı­yor.


De­niz Oto­bü­sü Se­fer­le­ri


Sa­de­ce ya­ya­lar için olan de­niz oto­bü­sü se­fer­le­ri, Ça­nak­ka­le-Gök­çea­da ara­sın­da haf­ta­nın bel­li gün­le­rin­de ya­pı­lı­yor. De­niz oto­bü­sü Ça­nak­ka­le’den Gök­çea­da’ya 65 da­ki­ka­da ula­şı­yor.

HA­TIR­LAT­MA - Ges­taş’tan bo­ğaz ge­çi­şi için al­dı­ğı­nız bi­let­le, Ka­ba­te­pe-Gök­çea­da fe­ri­bo­tuna da üc­ret­siz bi­ne­bi­li­yor­su­nuz!

De­niz­den Me­sa­fe­ler

Gök­çea­da - Ça­nak­ka­le    28.6 mil
Gök­çea­da - Ka­ba­te­pe     14.5 mil
Gök­çea­da - Boz­caa­da     20 mil
Gök­çea­da - Lim­ni            16 mil
Gök­çea­da - Se­ma­di­rek    14 mil

Ka­ra­dan Me­sa­fe­ler

İs­tan­bul - Ka­ba­te­pe      350 km.
An­ka­ra - Ça­nak­ka­le      653 km.
Bur­sa - Ça­nak­ka­le        271 km.
İz­mir - Ça­nak­ka­le         319 km.
Ecea­bat – Ka­ba­te­pe     10 km.