Gökçeada'ya Nasıl Gidilir

Gök­çea­da’ya ula­şım Kabatepe Limanından kalkan arabalı feribotlar ile sa­de­ce de­niz yo­luy­la sağ­la­nı­yor. Ges­taş ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen de­niz ula­şı­mın­da, 2 ara­ba­lı fe­ri­bot ve 1 de­niz oto­bü­sü kul­la­nı­lı­yor. Ges­taş’ın 2008 yı­lın­da al­dı­ğı ro-ro tipi ye­ni ara­ba­lı fe­ri­bot ve de­niz oto­bü­sü sa­ye­sin­de Gök­çea­da’ya ula­şım es­ki­ye oran­la ar­tık çok da­ha hız­lı yapılıyor.


Araçla gelenler adaya sadece arabalı feribotlarla ulaşabilirler. Yolculuğun süresi hangi feribota denk geldiğinize göre değişiyor. Yeni feribot ile 1 saat 15, eskisi ile 1 saat 45 dakika sürüyor. Yaya gelenler Çanakkale'den deniz otobüsüne binerek de adaya ulaşabilirler. Yolculuk 50 dakika sürüyor.

Ara­bay­la

İs­tan­bul’dan ge­lir­ken TEM oto­yo­lu üze­rin­den Te­kir­dağ, Ge­li­bo­lu, Eceabat is­ti­ka­me­tin­de iler­le­ye­rek Gökçeada feribotunun kalktığı Ka­ba­te­pe Li­ma­nı’nın­a ulaşılıyor. İstanbul merkezinden Kabatepe Limanına yol 300 km, yaklaşık 3,5 saat sürüyor.

İz­mir, An­ka­ra, Es­ki­şe­hir, Bur­sa’dan ge­lir­ken Ça­nak­ka­le Boğazı’nı geçerek Trakya tarafına geçmeniz gerekiyor. Bunun için arabalı feribotu kullanabilir ya da yeni yapılan Çanakkale köprüsünden geçebilirsiniz.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NI FERİBOT İLE GEÇMEK İÇİN:

* Lapseki - Gelibolu (20 dak)
* Çanakkale - Eceabat - (15 dak)
* Çanakkale - Kilitbahir -  (7 dak)
    
Gestaş'ın Çanakkale Boğazı'nda düzenlediği sefer saatleri için ziyaret edin : www.gdu.com.tr

Oto­büs­ ve Transfer

Gök­çea­da’ya büyükşehirlerden tarifeli sefer yapan sadece Çanakkale Truva bulunuyor. Yaz dö­ne­min­de İs­tan­bul-Gökçeada arasında her ­gün sa­bah ve ge­ce,  kal­kış ve va­rış­la­rı­ ada­nın için­den olan iki se­fer ya­pı­lı­yor. 

2022 yılında sadece İstanbul- Gökçeada arasında transfer yapan, 16 kişilik, non-stop seyahat edebileceğiniz iki firma da hizmet vermeye başladı:

VIP Varol Turizm 0533 500 17 19
Yılmaz Tur 0542 301 35 38

An­ka­ra, Bur­sa, Es­ki­şe­hir istikametinden ge­len oto­büs­le­rin son du­ra­ğı Ça­nak­ka­le. Otobüsten indikten sonra Ça­nak­ka­le-Gök­çea­da arasında dü­zen­le­nen de­niz oto­bü­sü se­fer­le­ri­ne denk gelirseniz ada­ya var­ma­nız sadece 1 saat sürecek.

Denk gel­mez­se­niz, Ka­ba­te­pe’den kal­kan fe­ri­bot­la­ra bi­ne­bi­lir­si­niz. Bu­nun için ön­ce Çanakkale-Eceabat hattından bo­ğa­zı geç­me­niz son­ra Ka­ba­te­pe li­ma­nı­na gi­den mi­ni­büs­le­re bin­me­niz ge­re­ki­yor.

Özel Tekneyle


Ada­ya özel tek­ne­le­riy­le  ulaş­mak is­te­yen­le­rin ya­na­şa­bi­le­ce­ği iki ko­ru­nak­lı li­man bu­lu­nu­yor ada­da. Bun­lar, feri­bo­tun ya­naş­tı­ğı Ku­zu­li­ma­nı ve ku­zey­do­ğu­da­ki Ka­le­köy Li­ma­nı. Be­le­di­ye­ye bağ­lı bu li­man­lar­dan elek­trik, su, ya­kıt gi­bi ihtiyaçlarınızı gidermeniz mümkün.

Be­le­di­ye Za­bı­ta­sı     0286 887 24 76

Hava Yoluyla

Gökçeada'da bir havaalanı bulunuyor, ama uçak seferleri uzun süredir yapılmıyor. Adaya en yakın havaalanı Çanakkale.