Nerede yemek istersiniz?
  • MENÜ

  • İmkanlar


Gökçeada Restoran ve Kafeleri

Gök­çea­da, res­to­ran-kafe kül­tü­rü­nün yeni yeni gelişmeye başladığı bir yer. Tu­ris­tik amaç­tan çok ada hal­kı­nın ih­ti­ya­cı­nı gi­der­mek için açıl­mış lo­kan­ta­lar her zaman bulunuyor. Tu­rist­le­re yö­ne­lik res­to­ran­la­rın az ol­ma­sı otel­le­rin de res­to­ran hiz­me­ti ver­me­si­ne se­bep ol­muş. Bü­yük re­sort­lar­dan kü­çük otel­le­re ka­dar he­men he­men tüm otel­le­rin dı­şa­rı­ya da açık res­to­ran­la­rı bu­lu­nu­yor.

Ço­ğu ai­le iş­let­me­si olan Gök­çea­da res­to­ran­la­rı­nın en önem­li özel­li­ği, mut­fak­la­rın­da ço­ğun­luk­la ken­di üret­tik­le­ri zey­tin­ya­ğı, kır­mı­zı et, süt ürün­le­ri, meyve-seb­ze­le­ri kul­lan­ma­la­rı. Gök­çea­da’nın bozulmamış doğası ye­mek­le­ri­nin lez­ze­ti­ne de yan­sı­yor. Özel­lik­le ada­ et­iyle ha­zır­la­nan ye­mek­le­rin ta­dı­na do­yum ol­mu­yor. Buharda oğlak, tandırda oğlak mutlaka tatmanız gereken yemeklerden.

Gök­çea­da'da ge­ce ha­ya­tı oldukça sakin geçiyor. Adada gece kulubü tarzında bir mekan bulunmuyor. Ak­şam­la­rı ge­nel­de meyhane tarzı res­to­ran­lar­da ve Ka­le­köy Li­ma­nı’nda­ki bar ve çay bah­çe­le­rin­de va­kit ge­çi­ri­li­yor.

Son yıl­lar­da tu­rizm­de gö­rü­len can­lan­ma, Rum köy­ler­inde­ki ka­fe ve res­to­ran sa­yı­sı­nı art­mış. Otan­tik or­tam­la­rı ve et­ki­le­yi­ci man­za­ra­la­rı ile keyifle ye­mek ye­ni­le­bi­le­cek me­kan­lar bun­lar. Köy­ler­de­ki res­to­ran ve ka­fe­le­rin ço­ğu sa­de­ce yaz se­zo­nun­da açık olu­yor. Rum köy­le­rin­de, mey­dan­da mut­la­ka bir kah­ve açık olu­yor. Rum kah­ve­le­rin­de frappe denilen Yunan kahvesi çok içiliyor. Gök­çea­da’nın adıy­la öz­deş­leş­miş di­bek kah­ve­si­ni iç­mek için Zey­tin­li­köy’deki kafelere git­me­niz ge­re­ki­yor. Buralarda  don­dur­ma ve sa­kız­lı mu­hal­le­bi de mutlak bu­lu­nu­yor. Ba­dem­li ve Ka­le­köy’de­ki tüm restoranların yük­sek ko­num­la­rın­dan do­la­yı öze­lik­le gün­ba­tı­mı­nda muh­te­şem man­za­ra­la­rı olu­yor. Tepeköy'de de artık 3 taverna hizmet veriyor. Bunlar genelde akşam yemekleri için uğrayabileceğiniz, bazılarında canlı müzik de olan mekanlar.

Gökçeada merkezi, restoran ve kafe sayısı olarak en zengin yer. Özellikle merkezde işbankasının trafiğe kapalı sokağı şirin kafe ve restoranları ile adanın en özgün sokaklarından birine döndü. Gündüz ya da akşam mutlaka uğranmalı...


Nerede yemek istersiniz?
  • MENÜ

  • İmkanlar