Gökçeada » GÖKÇEADA » Ada İçinde Ulaşım ::

Gökçeada içinde ulaşım

Gök­çea­da’da yer­le­şim ada mer­ke­zin­de ve 10 köyün­de top­lan­mış bu­lu­nu­yor. Köylerin hep­si ken­di iç­le­rin­de yü­rü­ye­rek do­la­şı­la­bi­le­cek ka­dar kü­çük yer­ler. Ama bir­bir­le­ri ara­sın­da ula­şım için bir araç kul­lan­ma­nız şart.

Ada­nın ana yol­la­rı as­falt­la kap­lı ve düzgün. Top­rak yol­lara ise güven olmuyor, bir sü­re git­tik­ten son­ra son bu­la­bi­li­yor. Ada­nın ku­zey-gü­ney uzun­lu­ğu 13km., do­ğu-ba­tı uzun­lu­ğu 29.5 km. Bir gün­de ada­nın bü­tün köy­le­ri­ni gez­mek zor ola­cak­tır. En doğ­ru­su bu gezintiyi böl­ge­le­re ayı­ra­rak 3-4 gü­ne yay­mak.

Mi­nü­büs­le­rin geç­ti­ği gü­zer­gah­lar dı­şın­da sak­lı gü­zel­lik­ler var ada­da. Bun­la­rı keş­fet­mek için en doğ­ru­su ken­di ara­cı­nız­la do­laş­mak olacaktır. Ada mer­ke­zin­de 10 tak­si­den olu­şan bir tak­si du­ra­ğı bu­lu­nu­yor. Tak­si­ler­le an­la­şa­rak sa­bit bir fi­ya­ta gün­lük ada tu­ru yap­ma­nız da müm­kün.

Gök­çea­da’nın tek ben­zin­ci­si fe­ri­bot­tan mer­ke­ze gi­der­ken 5 km. son­ra kar­şı­nı­za çı­kı­yor. Ada­da tek­ne tu­ru düzenleyen tekneler Kaleköy limanında demir atıyor. Gökçeada'da araba, motor ve bisiklet kiralayan yerler de bulunuyor.
Gökçeada Rent a car 0 544 241 94 88
Emre Oto Rent a car  0532 227 60 98
Adalı Rent a car         0535 787 01 13


MİNİBÜS SEFERLERİ

Adada toplu taşıma merkezden kalkan minibüslerle yapılıyor. Kaleköy ve Kuzulimanı'na sık sık seferler( saat başı ya da yarım saatte bir) olduğu için yazmadım. Diğer rotalar için 2015 Temmuz çizelgesi aşağıdadır. Bilgi almak için Belediyeden zabıta ile görüşebilirsiniz.


Zeytinliköy-Merkez Minibüs
ZeytinliMerkez
09.00 08.10
12.15
12.00
Pazartesi-Çarş-Cuma Günleri


Uğurlu-Merkez HAFTA İÇİ
UğurluMerkez
05.50 10.00
09.00
12.00
11.00
14.00
14.30
17.30
17.45
20.30


Uğurlu-Merkez HAFTA SONU
UğurluMerkez
05.50 10.30
09.00
12.30
11.30
16.30
14.00
18.30
17.45
20.30

Aydıncık - Merkez
AydıncıkMerkez
12.00 11.40
18.00
14.40